• Bel servicedesk (071 - 5665361)

  • Gratis verzending in NL

  • Passen en Ruilen in één van onze winkels

×

Registreren

Profielgegevens

Logingegevens

of inloggen

First name is required!
Last name is required!
First name is not valid!
Last name is not valid!
This is not an email address!
Email address is required!
This email is already registered!
Password is required!
Enter a valid password!
Please enter 6 or more characters!
Please enter 16 or less characters!
Passwords are not same!
Terms and Conditions are required!
Email or Password is wrong!

Disclaimer/Gebruiksvoorwaarden Moscowwebshop.com

1. Toepasselijkheid

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en/of downloaden van informatie - in welke vorm dan ook - van de websites Moscowwebshop.com van Moscow Leiden.

 

2. Akkoordverklaring

Indien u deze Gebruiksvoorwaarden niet of niet in zijn totaliteit wenst te aanvaarden, bent u niet gerechtigd Moscowwebshop.com te bezoeken en gebruik te maken van deze website. Indien u gebruik maakt van Moscowwebshop.com geeft u daarmee aan onderhavige Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden. Moscowwebshop.com is echter te allen tijde gerechtigd u de toegang tot Moscowwebshop.com te ontzeggen.

 

3.Wijziging

Moscowwebshop.com is te allen tijde gerechtigd de informatie op Moscowwebshop.com en deze Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Moscowwebshop.com adviseert u Moscowwebshop.com en de Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

 

4. Doel Moscowwebshop.com

Moscowwebshop.com beoogt de bezoeker informatie te verstrekken over beveiligingsproducten in de breedste zin des woords. Op de door Moscowwebshop.com aangeboden producten zijn de voorwaarden van Moscowwebshop.com van toepassing. Op de producten en diensten die in de shop (mede) door partners van Moscowwebshop.com worden aangeboden zijn de Voorwaarden van de desbetreffende partner meestal aanvullend van toepassing (lees hiervoor de Algemene Voorwaarden van Moscowwebshop.com). Bij de bestelling van gecombineerde pakketten via Moscowwebshop.com zijn de voorwaarden van Moscowwebshop.com respectievelijk van haar partners gecombineerd van toepassing, naar gelang het door Moscowwebshop.com of haar partner geleverde deel van het pakket. Moscowwebshop.com streeft naar een juiste informatievoorziening, maar garandeert niet dat de geboden informatie correct of altijd actueel is. Hoewel Moscowwebshop.com de informatie op Moscowwebshop.com met uiterste zorg heeft samengesteld en haar uiterste best doet deze informatie zo nauwkeurig, actueel en volledig mogelijk te houden, kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend.

 

5. Hyperlinks

a. De website van Moscowwebshop.com bevat hyperlinks naar websites van andere dochters van Moscow Leiden. Indien voor de gelinkte website van die betreffende dochter andere gebruiksvoorwaarden gelden, dan gaan die gebruiksvoorwaarden voor en hebben de onderhavige Gebruiksvoorwaarden een aanvullende werking. 
b. Moscowwebshop.com kan hyperlinks naar websites van partners van Moscowwebshop.com en andere derden bevatten. Deze hyperlinks worden enkel voor het gemak en informatie van u als de gebruiker verstrekt. Moscowwebshop.com is niet verantwoordelijk voor deze websites en het feit dat Moscowwebshop.com deze hyperlinks opneemt betekent niet dat zij de inhoud van die websites goedkeurt.

 

6. Eigendom

Alle rechten op Moscowwebshop.com en alle informatie op deze website berusten volledig bijoscow Leiden, haar partners en adverteerders. Moscow Leiden behoudt alle rechten voor. Alle informatie - in welke vorm dan ook - wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of ander intellectuele- of industriële eigendomsrecht en blijft ten alle tijde eigendom van Moscow Leiden, haar partners en adverteerders. Voor de samenstelling, het uiterlijk en de inhoud van alle pagina's van Moscowwebshop.com geldt: © 2007 Moscowwebshop.com, Nederland.

 

7. Informatie

Moscowwebshop.com en de hierinopgenomen informatie wordt geleverd zoals u deze hier aantreft, zonder enige uitdrukkelijke of geïmpliceerde garantie. Beweringen en meningen, geuit in de mededelingen op de pagina's van Moscowwebshop.com zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Moscow Leiden. Het is niet toegestaan informatie die van Moscowwebshop.com wordt verkregen te wijzigen, kopiëren, distribueren, openbaarmaken, verbinden met andere websites, aan derden ter beschikking te stellen, dan wel anderszins te gebruiken als vermeld in dit artikel.

 

8. Gebruiksrecht

Moscowwebshop.com verleent u als bezoeker het recht om de informatie van de website uitsluitend voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Het is niet toegestaan Moscowwebshop.com te gebruiken voor onrechtmatige handelingen dan wel handelingen welke op grond van deze Gebruiksvoorwaarden of de wet niet zijn toegestaan. Het is, met inachtneming van deze Gebruiksvoorwaarden, wel toegestaan de informatie te gebruiken voor zover dit technisch gezien noodzakelijk is om Moscowwebshop.com te kunnen raadplegen of Moscowwebshop.com in zoekmachines opzoekbaar te maken. Ieder ander gebruik wordt uitdrukkelijk verboden. In het bijzonder is het verboden om Moscowwebshop.com te monitoren of te verveelvoudigen. Dat geldt eveneens voor gegevens en content die door Moscowwebshop.com worden ontsloten. Bovendien is het verboden Moscowwebshop.com - al dan niet in delen - integraal te downloaden, de verwerkingskracht van de servers van Moscowwebshop.com voor andere doelen te gebruiken dan hierboven is toegestaan, de Website te overvloeden met elektronische berichtenverkeer dat bestemd is om de werking te verstoren.

 

9. Beveiliging

Moscowwebshop.com spant zich in om haar websites of de servers waar haar websites op staan naar de stand van techniek met passende beveiligingsmaatregelen te beschermen tegen virussen of schadelijke programma's.

 

10. Plaatsing berichten

De berichten die de bezoeker van Moscowwebshop.com achterlaat en voor derden te lezen zijn, dienen een duidelijk en aantoonbaar verband met de inhoud van Moscowwebshop.com te hebben en dienen niet in strijd met de openbare orde of goede zeden te zijn, niet beledigend of anderszins aanstootgevend voor of onrechtmatig jegens derden te zijn, geen inbreuk te maken op rechten van derden, geen aanleiding tot strafrechtelijke of civielrechtelijke procedures te kunnen zijn en geen virussen of andere schadelijke bestanden te bevatten. Moscowwebshop.com staat er op geen enkele wijze voor in dat de voor derden toegankelijke berichten geheim worden gehouden. Moscowwebshop.com is ten allen tijde gerechtigd om geplaatste berichten te weigeren, te verwijderen of te wijzigen en/of deze berichten aan justitiële overheidsinstanties te verstrekken.

 

11. Aansprakelijkheid

Moscowwebshop.com sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe, indirecte en gevolgschade, schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van Moscowwebshop.com, in het bijzonder als gevolg van het gebruik van de informatie op Moscowwebshop.com of als gevolg van het zoeken van toegang tot enige andere informatie middels hyperlinks naar derden vanaf Moscowwebshop.com, dan wel door de tijdelijke onmogelijkheid om Moscowwebshop.com te kunnen raadplegen, tenzij en voorzover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Moscowwebshop.com.

12. Conversie

Indien enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar is dan wordt deze bepaling geacht te zijn vervangen door een wel geldige en afdwingbare bepaling welke de oorspronkelijk intentie van de nietige, vernietigbare of niet-afdwingbare bepaling zoveel mogelijk benadert. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht.

13.  Verkoop producten

Voor de verkoop van producten op Moscowwebshop.com gelden de aldaar genoemde Algemene Voorwaarden. Onderhavige Gebruiksvoorwaarden zijn voor situaties welke de verkoop van producten betreffen, aanvullend van toepassing. Bij strijdigheden prevaleren de Algemene Voorwaarden.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Alle geschillen, inclusief geschillen welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, welke op enigerlei wijze verband houden met het gebruik van Moscowwebshop.com worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Leiden.